Документи/Правилници

Документи/Правилници

1. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране 
2. Годишен план на 153 СУ "Неофит Рилски" за учебната 2019 / 2020 
3. Правилник за дейността на училището
4. Правила за отпускане на стипендии
5. Етичен кодекс на работещите с деца
6. Етичен кодекс на училищната общност при 153 СУ "Н. Рилски", гр. София
7. Правила за провеждане на ученически екскурзии
8. Правила за опазване на МТБ в 153 СУ  "Н. Рилски", гр. София
9. Програма а подкрепа на личностното развитие на ученика
10. Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността
11. Програма за превенция на ранното напускане на училище
12. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
13. Годишен план за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви
14. Механизъм за контрол и редовно отразяване на отсъствията на учениците
15. Механизъм за мониторинг и контрол на качеството на обучение
16. Политика на качеството
17.  Описание на административните услуги: док2, док3, док4, док5док6, док7, док8, док9док11, док12, док13
18. Правила и мерки за превенция на риска от инфекция от COVID-19

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори